top of page

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller från och med den 1 januari 2022. 

Allmänt om hantering av personuppgifter 

Nordicap Corporate Finance AB (”Nordicap”) har en skyldighet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) att värna om enskilda individers rätt till skydd av den personliga integriteten och att hantera personuppgifter med sekretess och diskretion. Nordicap arbetar aktivt med att säkerställa efterlevnaden av de krav som Dataskyddsförordningen kräver vid behandling av personuppgifter. 

Integritetspolicyn redogör för vilka personuppgifter som Nordicap hanterar, skälen till denna hantering samt hur insamlandet av personuppgifter sker. 

I denna policy används begreppet ”Personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person. 

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på ett sådan som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel för befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy. 

Intergritetspolicy
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Typ av personuppgifter som hanteras 

Ändamål med behandling av personuppgifter

Nordicap agerar som projektledare vid kapitalanskaffningar och noteringar av mindre bolag. I rollen som projektledare möter Nordicap regelbundet privatpersoner med intresse av att investera kapital i den typ av bolag som Nordicap agerar som projektledare för. Nordicap har som målsättning att skapa långvariga relationer där vi löpande genomför marknadsaktiviteter som syftar till att informera dig om investerarträffar, emissionserbjudanden och andra relevanta tjänster som kan vara relevanta för dig. 

Det bör särskilt noteras att det alltid är möjligt att avregistrera sig från fler nyhetsutskick och erbjudanden genom att klicka på den länk som återfinns längst ner i varje mailutskick alternativt kontakta oss direkt på info@nordicap.se. Därigenom raderas även all historiskt insamlad information om användaren. 

Insamlande av personuppgifter 

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig när du anmäler dig för teckning av aktier i emissioner som vi agerar som projektledare för. Samtycke till insamlingen av personuppgifter sker i samband med inlämnandet av anmälningssedel till emissionsinstitutet och framgår även av anmälningssedeln. Insamling av personuppgifter sker även genom att du anmäler dig till våra nyhetsbrev genom vår hemsida eller då du anmäler dig till någon av de investerarträffar som vi arrangerar. 

Delande av personuppgifter till tredjepart 

Nordicap har som grundfilosofi att aldrig dela personuppgifter till tredjepart om så inte krävs för att fullgöra ett avtal. I sådana fall inhämtas samtycke specifikt för detta ändamål. Det kan dock uppstå situationer då Nordicap enligt gällande lag är förbundna att dela personuppgifter till olika myndigheter. Sådana situationer kan exempelvis gälla ärenden kring skatter och övervakning av penningstvättstransaktioner. 

Lagringstid och avregistrering

Nordicap sparar personuppgifter så länge som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du har med oss. 

På din begäran kommer vi att avregistrera dig från vårt register så snart som möjligt efter att anmälan om avregistrering inkommit till oss. Vi kan dock komma att bevara personuppgifter som inte används om: 

  • Vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller

  • Vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningstvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag. 

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt. 

Dina rättigheter 

  • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi hanterar om dig. Begäran om registerutdrag är normalt sett avgiftsfri. 

  • Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller kompletterade om dessa skulle visa sig felaktiga eller ofullständiga. 

  • Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av intresseavvägning. 

  • Du har rätt att få dina personuppgifter helt raderade från vårt register, dvs. att bli ”bortglömd”, om detta inte strider mot lagstiftning som tvingar oss att spara uppgifterna. 

  • Du har rätt att när som helst meddela oss att du inte önskar få fler nyhetsutskick från oss. 

  • Du har rätt, att under vissa förutsättningar, få dina personuppgifter överförda på ett strukturerat sätt överförda till annan personuppgiftsansvarig. 

Ovanstående rättigheter är normalt sett kostnadsfria. Nordicap kommer besvara begäran utan onödigt dröjsmål och vanligen inom 14 dagar från det att begäran mottagits. 

Kontakta oss 

Nordicap Corporate Finance AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som redogörs för i denna Integritetspolicy. Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@nordicap.se eller till nedan postadress: Nordicap Corporate Finance AB, Box 3116, 400 10 Göteborg.  

Du har även möjlighet att kontakta Datainspektionen för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter. 

De personuppgifter som Nordicap hanterar omfattar för- och efternamn, födelsedatum (ej fullständigt personnummer), kontaktuppgifter (e-post och/eller telefonnummer) och deltagande i specifika emissioner som vi varit projektledare för. 

Dock kan det i vissa specifika situationer krävas att vi tillfälligt hanterar fullständiga personnummer för att kunna fullgöra vårt uppdrag. I dessa fall inhämtas samtycke från användaren specifikt för detta ändamål. 

bottom of page